vrijdag 3 juni 2016

Vrouwen vol geloof: Susanna Wesley deel 2


De vorige keer vertelde ik dat het leven van de ‘succesvolle moeder’ Susanna (immers moeder van de bekende John en Charles Wesley) toch wel wat meer moeiten kende dan je op het eerste gezicht zou denken.  Hoe meer ze te doorstaan heeft, hoe groter haar behoefte aan God wordt. Ook op zondag tussen de diensten wil ze God actief zoeken met haar gezin. Maar uit iets wat ontstaan uit een nobel idee, volgt al snel een klein schandaal…

Controversieel

Susanna had al vroeg zelf leren denken. Ze is een behoorlijk vrijgevochten vrouw voor haar tijd. Maar in de goede zin ( in de zin van de brief aan Galaten). Ze staat in haar vrijheid om het goede te doen. En zo bedenkt zij huisregels die nog steeds behoorlijk actueel zijn en voor haar tijd vooruitstrevend. Zo vind ze dat meisjes eerst goed moeten leren lezen en schrijven voordat ze belast worden met het leren van het huishouden. Andere dingen zoals het slaan met een stok, komen op ons vreemd over. Toch moet je daarbij de tijd in ogenschouw nemen waarin lijfstraffen de norm zijn. In die zin is Susanna juist erg vrij: ze vindt dat je een kind niet meer mag straffen als het kind de overtreding eerlijk en oprecht opbiecht.


Susanna Wesley's house rules. When Susanna needed time with God she covered her apron over her face so that her family would know not to disturb her.:
Iets wat nog controversiëler is, is de zondagse huislezing die Susanna verzorgt. Omdat Susanna vindt dat eigenlijk alle tijd op zondag bewust aan God geweid moet worden, dus ook de tijd tussen de kerkdiensten, begint zij met het voorlezen van preken. Dit klinkt misschien niet erg boeiend, maar Susanna moet de preken juist hebben gekozen en over grote voordrachtskunst beschikken want al snel groeit haar groep luisteraars van alleen haar eigen gezin naar een groep van drie honderd personen. Ze hebben elkaar allemaal via via over de lezingen verteld.


“Whatever weakens your reason, impairs the tenderness of your conscience, obscures your sense of God, that thing is sin to you.” - Susanna Wesley~Mother to John Wesley:

Het duurt niet lang of de hulpprediker schrijft uit jaloezie een boze brief naar haar man (die op reis is). Haar man schrijft haar terug met het dringend advies te stoppen. Susanna kiest voor een geweldige pittige maar Bijbelse reactie. Ze wil haar man niet ongehoorzaam zijn maar wil Gods roeping voor haar ook niet verachten. Daarom vraagt zij haar man: ‘als je echt wilt dat ik met de lezingen stop, verbied het mij dan.’ (In dit geval kan zij niet anders dan naar haar man luisteren omdat de schrift zegt dat ze haar man moet gehoorzamen). ‘Maar in dat geval zal jij je op de dag van het oordeel moeten verantwoorden dat je mij een kans hebt ontnomen om het goede te doen en om zoveel mensen met Gods Woord te bereiken.’ Als Samuel dat leest, tezamen met alle voorbeelden van mensen wiens levens zijn aangeraakt door God door middel van de lezingen, neemt hij gas terug. Zijn vrouw gaat door en ook haar kinderen worden door deze lezingen en contacten gevormd.


Susanna Wesley - “Whatever weakens your reason, impairs the tenderness of your conscience, obscures your sense of God, takes off your relish for spiritual things, whatever increases the authority of the body over the mind, that thing is sin to you, however innocent it may seem in itself.”:

Geëmancipeerd? 
Hoewel Susanna altijd thuis was om haar kinderen op te voeden, wordt zij toch gezien als de moeder van het methodisme (een kerkstroming) en wordt zij geprezen als een geëmancipeerde vrouw. Juist door zoveel aandacht en toewijding te hebben voor haar gezin kon zij (indirect en op den duur) miljoenen mensen bereiken. Veel meer dan wanneer zij haar gezin verwaarloosd zou hebben door de wereld over te trekken en te prediken. Huisvrouw zijn, God toegewijd leven en geëmancipeerd zijn en vrij denken spreken elkaar niet tegen. De rol van moeder is nooit te klein of onbetekenend. 

Susanna Wesley stained glass window
Susanna bracht met elk kind elke week een bepaalde tijd door om van hart tot hart te spreken. Ze was niet perfect. Haar leven was verre van perfect. Door haar gebed, de kinderen godsdienstig en persoonlijk te vormen, aandacht te geven en persoonlijk tijd met ieder van hen door te brengen en door Gods zegen die daarop viel, konden een aantal van haar kinderen een bijzondere impact maken op de wereld.

Haar zoon John Wesley werd een bekende predikant die betrokken was bij een enorme opwekkingsbeweging in Engeland en Amerika en die als grondlegger wordt gezien van het methodisme. Haar andere zoon Charles schreef prachtige gezangen waarvan er veel vertaald werden en die wij tegenwoordig nog steeds zingen. En door deze zonen werden velen bereikt met het Evangelie.
God gebruikte Susanna om haar kinderen dingen van eeuwigheidswaarde mee te geven en haar zonen heeft Hij vervolgens gebruikt om velen te brengen tot een innerlijke verandering en persoonlijk geloof in Hem.

Terug naar het begin: door de doornen naar de sterren. Toen Susanna stierf, waren er nog maar acht van haar kinderen in leven. Door alle moeilijkheden heen, wist zij dat het mooiste leven voor haar nog zou komen. Ze klampte zich vast aan het gebed, aan haar relatie met haar Here en Heiland.

*** 


Specifiek vrouwelijk: Susanna is vooral bekend geworden om de moederrol die zij vervulde voor haar kinderen, maar ook voor de geloofsvorming van velen na haar. 

Opmerkelijk/ uniek: Susanna heeft met veel verdriet te maken gehad, ze moest vele keren een kind begraven. Susanna had een opmerkelijke hoge standaard voor meisjes; ze moesten net zo goed onderwezen worden als de jongens in het gezin. Susanna was de moeder van beroemde mannen uit de kerkgeschiedenis: John en Charles Wesley. Zij schreef zelf ook veel en veel van haar geschriften zijn bewaard gebleven. 

Mooiste citaat: poeh…dat is nog lastig, er zijn veel citaten te vinden. Als ik er dan toch één moet kiezen is het: "Zelfs toen ik God vergeten was, vergat Hij mij  niet. Zelfs toen paste Zijn Geest de verdiensten van de verzoening in Christus aan mijn ziel toe, door me te vertellen dat Christus voor mij stierf." Een beetje ingewikkeld geformuleerd, maar een hele mooie diepe gedachte waarin Christus centraal staat. 

Iets gemakkelijker is deze: ik ben er tevreden mee een klein plekje te vullen als God daarmee geeerd wordt:


"I am content to fill a little space if God be glorified." -Susanna Wesley. joyfilleddays.com https://www.facebook.com/JoyFilledDays/?fref=photo:

Iets om te leren van Susanna Wesley:  


  • Bewust tijd vrij maken voor gebed, in mooie en moeilijke tijden. 
  • Weten dat het beste leven nog moet komen! 
  • Het belang inzien van de (godsdienstige) opvoeding van je kinderen. 
  • Gezinnen of mensen niet be- of veroordelen. Heel vaak weet je niet wat er achter de voordeur afspeelt. 
  • Je bedenken dat een mens er aan de buitenkant nog zo goed georganiseerd of bijna perfect uit kan zien, maar van binnen  net zo een kwetsbaar, zondig en menselijk mens als jij is. Dat we allemaal Jezus nodig hebben! 
  • Om vanuit Hem kracht te vragen en te krijgen om de dingen in je leven aan te kunnen. Want wie kan het menselijk gesproken nu aan om zoveel kinderen te moeten begraven? Alleen God kon hier uitkomst geven. In Susanna's leven zie je niet haar eigen kracht naar voren komen, maar de kracht van Christus. Susanna heeft zich opengesteld voor God en God gebruikte haar.


 Bijbelverzen die bij Susanna passen:

2 Kor. 12: 9-10 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
  
Fil. 4: 13 Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
Leuk!
Kort filmpje waarin je één van de pastories ziet waarin Susanna gewoond heeft:

 
Wat denken jullie, ben ik nog iets vergeten onder het kopje: 'iets te leren van Sussana'? Of weet er iemand anders nog een passende Bijbeltekst? 

Wikipedia

Verdere verdieping: de verzamelde geschriften van Susanna Wesley zijn HIER online te lezen.